خدمات مدیریت پروژه :

الزام مجریان پروژه ها به برنامه‌ريزي و كنترل کیفیت اجرا و کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه‌ها، ایجاب می‌کند که با بهره‌مندی از حوزه‌های دانشی مورد نیاز فضای موجود در پروژه‌ها، سازوکار مناسب برای تحقق این نیاز را فراهم نمایند. خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه این شرکت با الگوبرداری از  استاندارد بین‌المللی PMBOK و ابزارهای مکانیزه مدیریت پروژه راهکارهای کارآمدی را در این حوزه ارائه می­نماید. با استفاده از این خدمات، مدیریت زمان، هزینه، کیفیت و … در سازمان یا پروژه ،طراحي، پياده‌سازي ، مکانیزه و نهادینه شده و گامی موثر در جهت نیل به اهداف پروژه برداشته خواهد شد.project management

رئوس خدمات مدیریت  پروژه منطبق بر آخرین ویرایش استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK) و با تاکید بر حوزه‌هاي محدوده، زمان، هزينه، کیفیت و ریسک می­باشد.

خدمات این حوزه عبارتند از:

  •       طراحی و استقرار سیستم و دفتر مدیریت پروژه
  •       مکانیزاسیون سیستم مدیریت پروژه در بستر Sharepoint و Project Server به همراه پشتیبانی مستمر
  •       تهیه و تدوین برنامه زمانبندی ، ساختار شکست کار و هزینه­ ها ، بودجه پروژه و بروز رسانی آن
  •       کنترل و پایش وضعیت پروژه و ارائه گزارشات کاربردی ادواری متناسب با نیاز ذینفعان
  •       تهیه و تدوین لایحه تاخیرات
  •       تهیه و تدوین برنامه کیفیت پروژه و کنترل ادواری
  •       تهیه و تدوین برنامه ریسک پروژه
  •        ارائه راهکارهای هوش تجاری (Business Intelligence)