minergate pool fee

مطالعات امکانسنجی فنی،اقتصادی، مالی :

از آنجا که در ابتدای هر پروژه عدم قطعیت های فراوان وجود داشته و اطلاعات ما نسبت به آینده پروژه مبهم می باشد لذا برای تصمیم گیری در خصوص اجرا، عدم اجرا یا چگونگی اجرای پروژه نیاز به امکان سنجی امری ضروری بوده و با صرف هزینه های اندک نه تنها می توان از هزینه های شکست پروژه جلوگیری کرد حتی می توان پروژه را سودآورتر نمود.

cost-benefits-content-marketing-roi

خدمات این حوزه به شرح ذیل می باشند:

· مطالعات معماری و فنی

· مطالعات اقتصادی و بازار پروژه

·  مطالعه و تحلیل مالی پروژه در حالت قطعی و غیر قطعی شامل محاسبه شاخص های اقتصادی NPV, MIRR, IRR, DPP, PI, PP, BCR, ANPV شبیه سازی مونت کارلو و تحلیل ریسک

·انتخاب گزینه برتر