مشاوره سرمایه گذاری، تامین منابع مالی و فروش:

مالکان و سرمایه­ گذاران پروژه­ ها اغلب به علت عدم مطالعه کافی در خصوص نحوه تامین منابع مالی و سیاست­های فروش و پیش­فروش با مخاطراتی همچون توقف کار به علت کمبود نقدینگی یا عدم فروش پروژه و در نتیجه دست نیافتن به سود مورد انتظار با ضرر و زیان­های پیش­بینی نشده مواجه می­گردند.

لذا تدوین یک برنامه یکپارچه اجرایی و کاربردی جهت سرمایه­ گذاری، تامین منابع مالی و فروش، تضمینی برای موفقیت پروژه خواهد بود.07_High 617-ab

خدمات این حوزه عبارتند از:

بررسی ابزارهای تأمین مالی پروژه با روش‌های مبتنی بر بدهی شامل:

 •       تأمین منابع مالی پروژه از طریق منابع خارجی
 •       تأمین مالی پروژه از طریق اوراق صکوک
 •       تأمین منابع مالی پروژه از طریق اوراق مشارکت
 •       تأمین مالی ساختار یافته
 •       اخذ وام‌های بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری
 •      

 

بررسی ابزارهای تأمین مالی پروژه با روش‌های مبتنی برسرمایه شامل:

 •       صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه، صندوق سرمایه­ گذاری خصوصی
 •       افزایش سرمایه
 •       سهام پروژه
 •      

 

–         خدمات مدیریت بازاریابی و فروش

 •       بررسی و شناسایی بازار هدف و مشتریان بالقوه بر مبنای مطالعات اقتصادی و بازار و ویژگی‌های فنی طرح
 •       تعیین قیمت
 •       تدوین استراتژی بازاریابی، تبلیغات و فروش به کمک تحلیل SWOT و تدوین برنامه عملیاتی
 •       تعیین ساختار اجرایی مناسب جهت اجرای برنامه بازاریابی و فروش
 •       سامان‌دهی و مدیریت بر فرآیند ارجاع/اجرای برنامه عملیاتی بازاریابی و فروش

https://essay-online.com