مدیریت قرارداد و ارجاع کار :
 

انتخاب سیستم مناسب اجرای پروژه و مدیریت قرارداد مبتنی بر این سیستم گامی مناسب در جهت نیل به موفقیت پروژه می باشد:

Design

خدمات این حوزه عبارتند از:

·        بررسی سیستم های مختلف اجرای پروژه

·        انتخاب سیستم بهینه اجرا

·        برگزاری فراخوان ها و مناقصات

·        تنظیم مفاد قرارداد و انجام مذاکرات قراردادی

·        مدیریت و کنترل قرار داد و نظارت بر حسن انجام آن

·        مدیریت ادعاهای قراردادی

·        جمع بندی نهایی قرارداد و اختتام پیمان

bitcoin trading platform