آموزش :

نیروی انسانی به عنوان دارایی ارزشمند سازمان‌ها و شركت‌ها محسوب شده که ارتقای سطح دانش و توانمندی آنان در بازار رقابتي به عنوان عاملی پیش‌برنده موجب نیل به اهداف سازمانی می‌گردد. توجه به توسعه شایستگی‌های منابع انسانی در سازمان علاوه بر توسعه کسب و کار، فضایی سرشار از انگیزه، احساس مسئولیت و پویایی را منجر می‌شود. آموزش سطوح مختلف در سازمان یکی از ابزارهای توسعه توانمندی منابع انسانی است که محدوده وسیعی از دوره‌های عمومی و تخصصی را شامل می‌شود.

رئوس خدمات قابل ارائه در آموزش عبارتست از:

  •       نیازسنجی آموزشی مطابق با کسب و کار سازمان

  •       برنامه‌ریزی آموزشی مطابق با نیازسنجی انجام شده

  •       برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی با همکاری اساتید مجرب

  •       ارزیابی اثربخشی برگزاری دوره‌های آموزشی

 emotional support dog registration